Aircontrols Contact information

联系方式:

德国气控 (Aircontrols GmbH) 公司中国办事处

北京海淀区小营西路27号金领时代大厦四层世纪长河
邮编:100085

电话:0086-10-8847-3833
移动:0086139-1134-4364
传真:0086-10-8843-4131

info@aircontrols.de

© 2017 AC Aircontrols
Deutsch
English
Chinese